Wymagania prawne w zakresie serwisu separatorów

AKT PRAWNY WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE SERWISU SEPARATORÓW
Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Eksploatacja instalacji (separatora) nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska. Niedopuszczalna jest sytuacja w której odpływające ścieki z separatora staną się zanieczyszczeniem. Zgodnie z art. 146 eksploatator zobowiązany jest do podejmowania działań polegających na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, co rozumiemy jako regularne przeglądy oraz czyszczenie urządzeń.

 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego ( Dz.U.2014 poz.1800) PRZEGLĄD EKSPLOATCYJNY ORAZ ANALIZA ŚCIEKÓW

Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających czyli m.in. separatora substancji ropopochodnych należy wykonywać co pół roku.

Eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi a wszystkie czynności, wykonane w urządzeniu, muszą być odnotowane w książce eksploatacji urządzenia.

Dla urządzeń o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s należy oprócz przeglądów eksploatacyjnych wykonywać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń tj. zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.
Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 Tekst jednolity: Dz. U. 2013.poz. 1409 art.62 ust.1 punkt 1 PRZEGLĄD BUDOWLANY

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Dla budynków o powierzchni zabudowany przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada.
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami