Częstotliwość serwisu separatorów ropopochodnych

Częstotliwość odbioru odpadów z separatorów winna być zgodna z zaleceniami producenta określonego urządzenia. Według większości producentów przeciętna częstotliwość odbioru odpadów zgromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych wynosi DWA RAZY DO ROKU. Pamiętać należy, że ma to takie konsekwencje dla właściciela, że w przypadku kontroli służb ochrony środowiska i stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń na odpływie separatora, właściciel nie ma żadnego regresu w stosunku do producenta separatora, ponieważ ten może stwierdzić, że separator był eksploatowany niezgodnie z warunkami instrukcji obsługi urządzenia, a więc zadośćuczynienie za naliczane kary jest bezzasadne.
Według ustawy przegląd separatora należy wykonać co najmniej 2 razy w roku. Jeden przegląd określa nam zakres zanieczyszczeń, a drugi przegląd, stan techniczny urządzenia (sprawdzenie układu filtrującego i szczelności separatora). Wykonanie drugiego przeglądu jest możliwe tylko w trakcie czyszczenia separatora. W skrócie można powiedzieć, że separatory należy czyścić przynajmniej raz w roku, natomiast termin drugiego czyszczenia uzależniony jest od wyniku przeglądu eksploatacyjnego lub budowlanego.

Z praktyki wynika, ze dla zapewnienie zakładanej skuteczności oczyszczania ścieków w separatorze przy założeniu częstości wykonywania opróżniania separatora raz do roku, koniecznym staje się wybranie odpowiedniej pory wykonywania tego rodzaju usług. Dlatego czyszczenie najlepiej wykonuje się we wczesnych miesiącach wiosennych. Wynika to w bardzo wysokiego obciążenia wód roztopowych zarówno osadem zaolejonym jak i substancjami ropopochodnymi oraz szlamem. W przypadku braku możliwości technicznych usunięcia zgromadzonych wcześniej osadów, czyszczenie wykonywać należy w okresie jesienno - zimowym, po to aby mówiąc popularnie zrobić miejsce na osady, które spływać będą do separatora ze szczególnym nasileniem w okresie wiosennych roztopów. Chodzi o to, aby zdolność akumulacyjna osadnika nie była ograniczana przy nastaniu roztopów. Czyszczenia osadników i separatorów na sieciach deszczowych winno zakończyć się najpóźniej do maja-czerwca, ponieważ w okresie letnim intensywne deszcze powodują wypłukiwanie zgromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami